Hakkımızda

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

İletişime Geç

İletişim

  • 0216 346 25 91
  • info@escooterservis.com
  • Rasimpaşa Meltem Sk. No:15 A .1 Kadıköy/İstanbul
  • 19 Mayıs Mahallesi Şakacı Sokak No:59 D Erenköy/Kadıköy/İstanbul
  • Esenşehir Mahallesi Arslan Sokak No:34B Ümraniye/İstanbul

Şartlar Ve Koşullar

------------------------------
E-POSTA ABONELİĞİ KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

----------------------.(“Şirket”), sahibi olduğu “---------------------” adresli web sayfası üzerinden e-posta aboneliği için yaptığınız başvuru kapsamında tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususunaönem vermektedir.
Şirket, e-posta aboneliği talebiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;
E-posta adresi,
Formun gönderildiği tarih ve saat bilgisi.
Şirket, e-posta aboneliği talebinizle temin edilen kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;
E- posta aboneliği talebinizle temin edilen bilgilerde yer alan kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.
Toplanan kişisel veriler Şirket sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.
Şirket, e-posta aboneliği talebinizle temin edilen kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
Onayınız doğrultusunda tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesi.
Şirket, e-posta aboneliği talebinizle temin edilen kişisel verileri açık rızanıza dayanarak işlemektedir.
Şirket, e-posta aboneliği talebinizle temin edilen kişisel veriler, Şirket sunucularının yurtdışında bulunması sebebiyle yurt dışına aktarılabilecek ve Şirketin hissedarları ile paylaşılabilecektir.
Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirkete başvurma hakkınız bulunmaktadır:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan “---------------------------------------------------------------------” adresine bizzat elden -----------------------------------.’ye iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ------------------------- e-posta adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,